PER SOL·LICITAR UN CEE

Tots els edificis o parts dels mateixos (habitatges, locals, etc) que es posin a la venda o lloguer, tenen l’obligació de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica (CEE).

Aquest Certificat és un document informatiu que conté la qualificació energètica que valora les emissions de CO2 derivades del consum energètic de l’edifici o part d’aquest. En funció del valor obtingut se li assigna una lletra que va des de la lletra A (més eficient energèticament) fins a la G (menys eficient).

A més, dóna informació sobre les característiques energètiques dels tancaments (aïllament i estanqueitat de l’edifici) i de les instal·lacions (sistemes de calefacció, de refrigeració i de producció d’aigua calenta).

El Certificat inclou també un annex, dirigit al ciutadà, amb recomanacions de millora raonables i viables que puguin garantir un millor comportament energètic de l’edifici, habitatge o local.

Contacta amb el COAC per ajudar-te a seleccionar un arquitecte. Omple el següent formulari.

PER TRAMITAR UNA CÈDULA

La Cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

És obligatori disposar-ne i que estigui vigent quan es vulgui vendre o llogar un habitatge. Per obtenir o renovar la cèdula cal que l’arquitecte acrediti aquestes condicions mitjançant un certificat d’habitabilitat de segona ocupació.

El COAC et proposa contactar amb el COAC per ajudar-te a seleccionar els millors professionals. Omple el següent formulari.

DOCUMENTS D’INTERÈS