NOUS AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE PROMOCIONS D’HPO I ALLOTJAMENTS COL·LECTIUS PROTEGITS

Avui 26 de juny s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1692/2019, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial i allotjaments col·lectius protegits destinats a lloguer en règim general.

Actuacions incloses
Són susceptibles d’accedir als ajuts les promocions d’habitatges i allotjaments següents:
a) Projectes de promoció d’habitatges amb protecció oficial (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).
b) Projectes d’allotjaments col·lectius protegits (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).
c) Adquisició d’immobles per a la seva rehabilitació i posterior qualificació com a habitatges amb protecció oficial (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).
d) Adquisició de promocions d’habitatges en fase d’execució per a la seva finalització i qualificació posterior com habitatges amb protecció oficial (sòl, aparcaments, trasters i locals exclosos).

En tots aquests supòsits, els habitatges o allotjaments s’han de qualificar amb protecció oficial, destinats a lloguer o cessió d’ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys.

L’adquisició del sòl on es construeixi la promoció d’habitatges o allotjaments, així com els aparcaments, els trasters o els locals de la promoció, no s’inclouen entre les actuacions objecte dels ajuts.

Pressupost protegible
El pressupost protegible, a l’efecte del càlcul de la bonificació d’interessos, està constituït pel cost total d’execució dels habitatges o allotjaments, inclosos els impostos i taxes repercutibles a aquests habitatges o allotjaments i els honoraris corresponents (exclòs el sòl, els aparcaments, els trasters i els locals), amb el límit de 100.000 euros per cada habitatge de la promoció finançada i de 57.000 euros per cada allotjament.

Terminis d’execució de les promocions
Les promocions d’habitatges o allotjaments per a les quals se sol·licitin els ajuts s’executaran en el termini de trenta-sis mesos a comptar des de la resolució de qualificació provisional, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. Excepcionalment, l’AHC, a instància del promotor, podrà atorgar una pròrroga d’aquest termini per causes justificades, d’acord amb l’article 45.7 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

Sol·licituds de préstec i documentació
Les sol·licituds de préstec s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les persones sol·licitants al web de l’ICF.

La sol·licitud es formalitzarà amb caràcter enunciatiu amb la documentació que es detalla a continuació, sens perjudici que l’ICF requereixi tota aquella altra documentació que consideri necessària per a l’estudi de l’operació:

– La declaració anual de l’impost de societats o la documentació d’auditoria, depenent de la naturalesa jurídica de la persona sol·licitant, dels tres darrers exercicis fiscals.
– Els darrers estats financers.
– La memòria explicativa del projecte d’inversió que inclogui uns estats financers provisionals per als propers tres exercicis.
– El pool bancari segons model normalitzat, detallant els venciments anuals de capital.
– La fitxa CIRBE, que es pot sol·licitar mitjançant el web del Banc d’Espanya.