NOUS AJUTS DEL PROGRAMA DE FOMENT DEL PARC D’HABITATGES DE LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS

El 25 de juny s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1675/2019, de 19 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions del Programa de foment del parc d’habitatges de lloguer o cessió d’ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021.

Les bases reguladores de la convocatòria es van publicar al DOGC del passat 30 de maig.

Poden ser beneficiaris de les subvencions els següents promotors d’habitatges amb protecció oficial:

a) Les persones físiques majors d’edat.
b) Les entitats de dret privat.
c) Les fundacions, empreses d’economia socials i les seves associacions, cooperatives d’autoconstrucció i organitzacions no governamentals, entre altres.

Es pot optar a una de les dues modalitats de subvencionssegüents:

a) Subvenció directa, proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 350 euros per metre quadrat de superfície útil de l’habitatge. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 50% de la inversió de l’actuació, amb un límit màxim de 36.750 euros per habitatge.

b) Subvenció directa, proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 300 euros per metre quadrat de superfície útil de l’habitatge. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 40% de la inversió de l’actuació, amb un límit màxim de 31.500 euros per habitatge.

Molt resumidament, els habitatges han de complir les característiques següents:

– La superfície útil no pot superar els 90 m2, computada segons la normativa sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. En el cas que l’habitatge tingui espais exteriors construïts d’ús privatiu, es podrà incloure, a l’efecte del còmput de superfície protegible dels habitatges amb protecció oficial, la meitat d’aquests espais, fins a un màxim del 10% de la superfície útil interior. -Els habitatges poden disposar d’annexos vinculats que no superin els 12,5 m2 de superfície útil, en cas d’aparcament per a cotxes; els 2,5 m2 de superfície útil, en cas d’aparcament per a motocicletes, i els 8 m2 de superfície útil en el cas dels trasters. No es pot repercutir en cap cas la superfície d’elements comuns.

– Poden ser construïts en sòls sobre els quals el promotor exerceixi qualsevol dret que l’habiliti a construir-hi.

-La promoció haurà de disposar en fase de projecte, com a mínim, d’una certificació energètica B, que caldrà mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.

– Els habitatges s’han de destinar a lloguer o a cessió d’ús, per un termini mínim de 25 anys.

– Les rendes o quotes de cessió màximes permeses durant la vigència de subjecció al règim de lloguer seran les que s’estableixen a els bases de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants al web de la Generalitat, juntament amb la documentació corresponent.

Consulta el resum elaborat per l’OCT
(cal tenir contractat el tram de serveis complementaris)