CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA RETIRADA DE RESIDUS QUE CONTINGUIN AMIANT

S’ha publicat al DOGC de 8 de maig la Resolució TES/1200/2019, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

Podran acollir-se als ajuts els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Les actuacions de retirada, transport i tractament seran objecte de subvenció si es compleixen els requisits següents:

a) Retirar l’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

b) Que el destí dels residus d’amiant sigui una empresa gestora de residus inscrita al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya per gestionar residus d’amiant i estigui situada a Catalunya.

c) Tramitar la documentació de control i seguiment necessària per gestionar els residus d’amiant segon el Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de residus, i el Reial decret 180/2015, de trasllat de residus, i per la normativa d’aplicació: Notificació prèvia (NP) o Fitxa d’acceptació (FA) i Full de seguiment (FS).

d) Que l’actuació de la retirada dels residus d’amiant es realitzi a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya i fins a la finalització del termini d’execució establert a la base 14.

e) Que l’obra que comporta la retirada d’amiant disposi de la corresponent sol·licitud del Pla de treball a l’autoritat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) de la Generalitat de Catalunya) que permetrà la realització de l’obra objecte de subvenció.

f) Que els residus d’amiant provinguin de la construcció i demolició amb els codis de la Llista europea de residus (LER) següents:

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Codi LER Descripció Classificació
1706 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant
170601 Materials d’aïllament que contenen amiant Perillós
170605 Materials de construcció que contenen amiant Perillós

Seran subvencionables el 100% de les factures, amb un topall de 6000€.

Properament s’obrirà el termini per demanar els ajuts.