CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT EN L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS

S’ha publicat al DOGC del 12 d’abril l’anunci del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, de convocatòria per a l’any 2019 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del Pla de barris.

Les subvencions són destinades a  rehabilitar elements comuns d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris, els integrants de les quals es troben en situació de vulnerabilitat, i situats en els àmbits del Pla de Barris (Raval Sud i Gòtic Sud; El Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella; Sant Genís dels Agudells i la Teixonera; El Besòs-Maresme, La Verneda i La Pau; Trinitat Nova, Zona Nord, Roquetes; La Marina del Prat Vermell i la Marina del Port).

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria s’estructuren en dues fases:

(i) Fase d’assessorament i suport a la comunitat de propietaris”: Aquesta fase s’iniciarà amb una sol·licitud presentada per la comunitat de propietaris interessada (segons l’imprès normalitzat) per subscriure un conveni entre el representant de la comunitat de propietaris i la gerència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona., segons el contingut mínim que consten en l’annex 4.de la convocatòria.

(ii) Fase de “redacció del projecte bàsic i d’execució d’obres”: Aquesta fase es correspon amb la sol·licitud d’inscripció i amb la sol·licitud d’ajuts que preveuen les Bases reguladores. Les sol·licituds d’inscripció i de subvenció s’han de formalitzar mitjançant la signatura d’un segon conveni entre el representant de la comunitat de propietaris i la gerència del Consorci.

El termini per signar els convenis previstos a l’apartat ii) i, consegüentment, per presentar les sol·licituds d’inscripció i les sol·licituds de subvencions s’obre 15 d’abril* i s’acaba el 31 de desembre de 2019, si bé es pot tancar abans. Es pot tancar l’admissió de sol·licituds en una data anterior.

El termini màxim per a l’execució de les obres susceptibles de rebre ajuda acaba el 31 de desembre de 2021. S’abonarà la part de la subvencionables de les obres executades i aquelles no executades dins d’aquest termini màxim no rebran ajudes i, previ els tràmits oportuns, s’alliberarà el crèdit corresponent.

Les comunitats de propietaris que hagin sol·licitat els ajuts poden demanar les bestretes que s’indiquen tot seguit.Tant el reconeixement al cobrament de bestretes com la possibilitat d’endossar-les a favor de les entitats encarregades d’executar els treballs s’han de preveure als convenis que signin amb el Consorci:

(i) Bestreta pel 100% del cost dels permisos municipals necessaris per enllestir les obres, a partir de que se’n comuniqui la resolució positiva de la sol·licitud d’ajuts.

(ii) Bestreta pel 100% de l’import dels honoraris tècnics de redacció del projecte de rehabilitació2 i l’IITE, en el moment que es notifiqui la disponibilitat dels permisos d’obres corresponents a les actuacions subvencionables.

(iii) Bestreta pel 60% de l’ajut reconegut sempre que s’acreditin factures i certificacions d’obra per l’import de la bestreta. El 60% es calcularà partir de l’ajut reconegut disponible, tenint com a referencia l’ajut reconegut màxim.