Ajuts per a rehabilitació interior d’habitatges destinats a la borsa de lloguer i per a l’arranjament d’habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat a Barcelona

El 14 de juny s’ha publicat al DOGC l’anunci pel qual s’obre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació interior d’habitatges per incorporar a la borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona i per a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018.

Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 6.000.000 €, dels quals 4.000.000€ es destinaran a  subvencions de les actuacions a l’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona i els restants 2.000.000€ a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 15/6/2018 i finalitza el 30 de novembre de 2018.

Actuacions a l’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona
Objectiu:
l’adequació i la millora de l’habitabilitat.

Quantia de la subvenció:
el 100% amb un topall de 20.000€/habitatge (IVA inclòs)

Beneficiaris:
propietaris d’un habitatge del mercat lliure que posin a disposició  de la Borsa d’Habitatges de lloguer (amb un contracte del lloguer d’un any prorrogable a cinc anys)

Arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat
Objectiu:
garantir les condicions d’habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes (les especificacions tècniques estan recollides en l’annex 3 de la convocatòria)

Quantia de la subvenció:
el 100% amb un topall de 9.000€/habitatge (IVA inclòs)

Beneficiaris:
persones físiques o jurídiques que  siguin propietàries o llogaters d’habitatges en els quals convisqui una unitat de convivència que pugui acreditar uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, segons la taula d’ingressos familiars establerts al Pla de l’Habitatge vigent i compleixi els requisits establerts a la convocatòria (annex 2 B)

Com sol·licitar i tramitar els ajuts
Les sol·licituds, en impresos normalitzats, s’han de presentar a les Oficines d’Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona, que consten a l’Annex 5 de la Convocatòria. La  sol·licitud s’acompanyarà de la documentació relacionada en l’annex 4.

Cal consultar el text de la convocatòria per veure els detalls i particularitats de la mateixa.

Accés a la Convocatòria (DOGC 14/6/2018) i a les Bases reguladores(DOGC 29/12/2009)

Més informació al web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

També us pot interessar :

Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 DOGC 14/6/2018

Convocatòria per a l’any 2018 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial DOGC 14/6/2018