Ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis

En data 3 de desembre s’ha publicat al DOGC la convocatòria de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE).

Aquestes subvencions, a Catalunya gestionades per l’ICAEN, són coordinades a nivell estatal per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), en base al Reial Decret 737/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula el programa PREE.

L’objecte d’aquest programa és incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que redueixin el consum d’energia final i les emissions de CO2 en edificis existents, i compta amb un pressupost per a Catalunya de 43.855.000 euros.

Requisits dels edificis:
- edificis existents de qualsevol ús amb data de construcció  anterior a 2007;
- si es tracta d’edificis d’habitatges, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha de ser destinada a habitatge.

Persones beneficiàries:
Poden ser persones beneficiàries:

– persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús;
- comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats;
- propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis i no hagin atorgat el títol de constitució de propietat horitzontal;
- empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis;
- empreses de serveis energètics (ESEs).

Tipologies d’actuació:
Les actuacions subvencionables han d’encaixar en una o més de les tipologies de millora següents:

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
2. Millora de l’eficiència energètica i ús de les energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària
3. Millora de l’eficiència energètica  de les instal·lacions d’il·luminació

Les actuacions han de millorar la qualificació energètica de l’edifici com a mínim en una lletra en l’escala d’emissions de CO2.

Terminis
La convocatòria estarà oberta des del 4 de desembre de 2020 fins al 31 de juliol de 2021o bé fins a l’esgotament del pressupost disponible.

Més informació
Consulta la pàgina web de l’ICAEN per conèixer els detalls de la convocatòria. L’ICAEN organitza una sessió informativa per a professionals, que tindrà lloc el 16 de desembre a les 12 h. Cal inscripció prèvia.

Consulta el document elaborat per l’OCT, on trobaràs un resum de les actuacions subvencionables, els costos elegibles i les quanties dels ajuts (cal tenir contractats els serveis del Tram Complementari).