Ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis existents (Programa PAREER II)

S’ha publicat la segona convocatòria del Programa d’Ajuts per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis Existents PAREER II, gestionats per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

L’objecte d’aquest programa és incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de CO2 en edificis existents i compta amb un pressupost de 125.658.000 euros.

Requisits dels edificis:
– edificis existents de qualsevol ús(1) amb data de construcció anterior a 2007 (segons Cadastre).
– per a edificis d’habitatges, com a mínim el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant ha de ser destinada a habitatge.

Qui pot ser beneficiari dels ajuts:
– propietaris d’edificis existents de qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica (privada o pública).
– comunitats de propietaris.
– propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis i no hagin atorgat el títol de constitució de propietat horitzontal (han de complir els requisits de l’article 396 del Codi Civil).
– empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
– empreses de serveis energètics (ESEs).
No poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques (per exemple els propietaris d’habitatges unifamiliars).

Actuacions subvencionables:
Es defineixen 4 tipologies d’actuació:

1. Millora de l’eficiència de l’envolvent tèrmica:
es consideren subvencionables les actuacions integrals sobre un o diversos tancaments de l’envolvent tèrmica de l’edifici (façana, coberta, obertures, etc.) però no sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici.

2. Millora de l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació:
en cas que es substitueixin els equips de generació tèrmica, la potència nominal de la nova instal·lació ha de ser superior a 40 kW (2).

3. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica: (3)
la potència tèrmica nominal de la nova instal·lació ha de ser superior a 14 kW(2).

4. substitució d’energia convencional per energia geotèrmica: (3)
la potència tèrmica nominal de la nova instal·lació ha de ser superior a 12 kW(2).

Pel què fa a les actuacions:

– no poden haver-se iniciat les obres abans de l’entrada en vigor del programa d’ajuts.
– no poden optar a ajut les intervencions en edificis existents on s’incrementi la superfície o el volum construït o es realitzi un canvi d’ús.
– les actuacions han de millorar la qualificació energètica de l’edifici com a mínim en una lletra en l’escala d’emissions de CO2. S’atorgaran ajuts addicionals a aquelles que assoleixin una qualificació energètica A o B, o que incrementin en més de dues lletres la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora es podrà obtenir per mitjà de la realització d’una única tipologia d’actuació o de la combinació de vàries.

Cost subvencionable:
Es consideren subvencionables les actuacions amb un cost superior a 30.000 € i inferior a 4.000.000 €.

Imports i modalitats dels ajuts:
Totes les tipologies d’ajuts poden rebre un ajut directe sense contraprestació (ajuda base) complementada amb un préstec reemborsable en unes condicions favorables (4), dels següents percentatges sobre el cost elegible:

Tipologies d’actuació

Ajuda base

Préstec reemborsable

1. Millora envolvent tèrmica

30 %
(màxim 6.000 €/habitatge)

60 %

2.  Millora instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació

20 %

70 %

3. Substitució energia convencional per solar tèrmica

30 %

60 %

4. Substitució energia convencional per geotèrmica

30 %

60 %

 

L’ajuda base es pot incrementar amb una ajuda addicional per criteris socials, d’eficiència energètica o d’actuació integrada (consulteu les condicions a la Bases Reguladores: Base 7a i Annex I).

Presentació de sol·licituds:
A partir del 3 de febrer de 2018, per mitjà de la Seu Electrònica de l’IDAE (cal signatura electrònica). Les actuacions seran seleccionades en règim de concurrència simple, per ordre de presentació de les sol·licituds.

Més informació:

· Web de l’IDAE
· Bases reguladores dels ajuts
· Convocatòria

 

(1) Exclosos els edificis industrials, de la defensa, agrícoles o parts dels mateixos.
(2) Potència en generació de calor o fred.
(3) Energia per a la producció d’aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i/o climatització de piscines d’ús comunitari.
(4) Tipus d’interès Euríbor + 0% i termini màxim d’amortització de 12 anys, amb carència opcional d’1 any.